ЗДРАВНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Задачата на новия „Здравно – Консултативен Център за майчино и детско здраве”, е да осигури пълно и безплатно обслужване на бременни жени и деца в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030) и Плана за действие за периода 2021 -2023 г. в т.ч:

Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в неонатологично отделение, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.:


Слуховият скрининг е изследването на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.
Изследването на слуха на всички новородени деца (родени в ЛЗ или постъпили за лечение в неонатологична структура на ЛЗ), с апарат за отоакустични емисии (универсален неонатален слухов скрининг) осигурява възможност за ранна диагностика и своевременна интервенция при деца с увреждания на слуха. Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог) по определена методика в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие. Резултатите се отразяват в ИЗ на детето и в епикризата. При установени отклонения ще бъдат давани указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 дни след изписването му от УНГ - специалист в УНГ отделение. Указанията ще се отразяват в епикризата, а родителите ще бъдат уведомявани за необходимостта от своевременен избор на личен лекар за новороденото.

Осигуряване на комплексно обслужване за бременни жени и деца в здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2014-2020), включващи:

• Провеждане на здравно-информационни и здравно-обучителни дейност чрез организиране на информационни срещи и беседи, публикации в обособената секция за дейността на ЗКЦ на интернет страницата на ЛЗ, разпространение на брошури, изготвени от РЗИ и НЦОЗА и др. • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение; • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца; • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение;

Ред за предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение:


1. Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради които насочва пациента към здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те следва да бъдат подробно информирани за реда и условията за прием в центъра.
2. Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.
3. Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена от специалистите в лечебното заведение-изпълнител необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.
4. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график.

Центърът е позициониран в основната сграда на
УМБАЛ „Св. Анна” гр. София – База Запад, Административна част, етаж 1, кабинет 1.

 

 


Контакти

Контакти

 

Координатори, телефони за записване: 02/975 91 18, 0879 885 062
Ясенка Дамянова – Координатор
Татяна Стоянова – Координатор

Работно време на ЗКЦ
Понеделник – Петък
от 8.00часа – до 16.30часа.
гр. София ул. „Д. Моллов” №1


Запитвания и записвания за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 08:00 ч до 16:00 ч, на посочените по горе телефони
График за работа на ЗКЦ:
Консултации от координатори: Понеделник – Петък от 08:00 ч. до 16:30 ч.
Консултации от психолог за пациенти в хода на тяхното болнично лечение: Понеделник – Петък от 12:00 ч. до 16:00 ч.
Консултации от социален работник за пациенти в хода на тяхното болнично лечение: Понеделник – Петък от 09:00 ч. до 13:00 ч.
Консултации от специалист за пациенти насочени от ОПЛ или друг лекар специалист: Понеделник – Петък от 11:00 ч. до 13:00 ч.
Домашни посещения се организират по предварително изготвен график.