Д-р Виолета Арнаудова (Неврохирург - специалист)

Д-р Виолета Арнаудова

Образование:
Висше образование - медицина 1981 г. ВМИ - гр.Варна
Придобита специалност-Неврохирургия- 1988 г.- София
Трудов стаж:
От 1982год. до 1983 год.- Хирургично отделение към Окръжен Онкодиспансер, гр. Стара Загора, ординатор

От 1983 год. до 1995 год. – Медицинска Академия, гр. София, Клиника по неврохирургия, главен асистент от 1988 год.до 1995 год.

От 1995 год. до 2006 год. – Либия, Йемен, специалист-неврохирург, консултант

От 2006 год. до настоящия момент – УМБАЛ „Света Анна”, гр. София, Клиника по неврохирургия, специалист-неврохирург

Участие в дейността на Българското дружество по Неврохирургия,в семинари,симпозиуми ,национални и международни конгреси по Неврохирургия

Автор и съавтор на над 20 публикации в невроонкология,съдова неврохирургия,ендоскопска неврохирургия,невроендокринна хирургия,неврохирургия на периферна нервна система.1988год.- Защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен”доктор”на тема:”Следоперативни интракраниални хематоми” Научен ръководител Проф. д-р Адруш Къркеселян, дм