НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

Advertisement

 

Д-р Михаил Абаджиев

Началник Клиника по урология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ “Проф. Франц ЧЕРВЕНАКОВ”

 

  

Устройство на Клиника по урология

 

1. Клиниката по урология се състои от три функционални единици свързани тясно помежду си както териториално, така и организационно и управленски. Това са:

а) приемно-консултативен сектор (кабинет).

б) стационар;

в) операционен блок;

 

Съгласно утвърдения Медицински стандарт по чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ, дейността на Клиниката по урология е с ниво на компетентност- III

 

2.   Устройство на консултативно-диагностичния сектор.

Консултативно-диагностичният сектор се състои от два кабинета.

2.1.     Кабинет за първични прегледи и прием на пациенти за стационара, както и за вторични и контролни прегледи.

Урологичният кабинет е с площ повече от 12 кв.м. Обособени са две функционално свързани работни зони: за прегледи и манипулации.

Спазени са всички здравни и инсталационни изисквания за разкриване на урологичен кабинет:

·       Минимална светла височина- 2.20 м;

·     Стените са изпълнени с покрития позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

·   Подовите настилки са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

·        Осветлението отговаря на нормативните изисквания;

·        Осигурено е естествено проветрение;

·        Кабинета е оборудван с мивка с течаща топла и студена вода;

·        Обзавеждането позволява влажно почистване и дезинфекция;  

     2.2.     Консултативен кабинет за уточняване на диагностично трудни случаи.

 

Спазени са всички здравни и инсталационни изисквания за разкриване на урологичен кабинет:

·     Минимална светла височина- 2.20 м;

·     Стените са изпълнени с покрития позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

·     Подовите настилки са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

·      Осветлението отговаря на нормативните изисквания;

·      Осигурено е естествено проветрение;

·     Кабинета е оборудван със санитарен възел, мивка с течаща топла и студена вода;

·     Обзавеждането позволява влажно почистване и дезинфекция;  

3. Устройство на Стационара. Устройството на стационара отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност по урология в лечебно заведение болнична помощ. 

3.1. Стационарът е разположен на 8-ми етаж на източното крило на болница “Света Анна” и включва 13 болнични стаи с общо  разкрити 20 легла. Спазени са всички изисквания за структура и устройство:

·        Площта за всеки един болен в стая с две легла е 6.91 кв.м.

·        Всяка болнична стая разполага със собствен санитарен възел;

·        Осигурени са стаи за изолиране на болни в септично състояние;

3.2. За обслужване на лежащо болните са разкрити превързочни и манипулационни помещения, 1 кухненски бокс, общи помещения за развлечение и срещи с посетители.

3.3.   Медицинският персонал има работни помещения: за лекарите - 2, за сестрите - 2, за старшата сестра, за секретарката на Клиниката, помещения за дежурните лекари и дежурните сестри.

3.4.  Осигурено е помещение за лекции и семинари.

3.5. Осигурено е помещение за съхранение на болничната документация;

3.6.   Медицинската документация се обработва от медицински секретар и е изцяло компютъризирана и е свързана с информационната система на болницата.

4.       Устройство на Операционния блок.

Операционният блок се състои от:

4.1.  Две големи зали за открити оперативни дейности. Операционните зали са изградени съгласно необходимите пространствени и санитарно- хигиенни изисквания.

4.2.  Оборудване на откритите операционни зали- всички необходими апарати, инстументариум и медицински изделия съгласно изисквания за извършване на оперативна дейност съответстваща на трето ниво на компетентност:

4.3.  Зала за ендоскопски дейности. Изградена съгласно необходимите пространствени и санитарно- хигиенни изисквания.

4.4.  Оборудване на ендоскопската зала:

4.5.  Отделен вход и подготвително помещение (миялна зала) за медицинския персонал.

4.6.  Отделен вход, разпределително фоайе и подготвителни помещения (съблекални) за пациентите.

4.7.  Две помещения обособени за съблекални- мъже и жени.

4.8.  Четири складови помещения за медицински апарати, инструменти и консумативи.

4.9.  Две стаи за отдих и почивка на персонала.

4.10. Има възможност за фото и видеодокументиране на извършваните операции.

4.11.  Две тоалетни помещения.

 

Дейност на Клиниката по урология

 

1.  Клиниката по урология със своите функционални единици, работещите в тях специалисти и комплекса от апаратура, инструментариум и консумативи, извършва:

1.1.  Консултативна, диагностична  и лечебна дейност и продължаващо наблюдение на болните с урологични заболявания.

1.2.  Оперативната дейност включва всички вродени, травматични, възпалителни, обменни и онкологични за заболявания на пикочо- отделителната система и половата система на мъжа и пикочо- отделителната система на жената;

1.3. Консултативно-методична дейност по урология на другите лечебни заведения;

1.4.   Профилактична дейност за болните с урологични заболявания.

1.5.    Спешна медицинска помощ за урологично болните.

1.6.   Активно наблюдение на пациентите със социално значими урологични заболявания.

1.7.   Осигурява експертиза на трудоспособността.

1.8.   Обучава студенти и специализанти по специалността урология.

1.9.   Извършва клинични изпитвания на лекарствени средства и медицински апаратура.

1.10.  Извършва диагностика и консултации на болни насочени от други лечебни заведения и при нужда насочва болни към други лечебни заведения.

1.11.  Извършва научна дейност в сферата на урологията.

1.12.  Участва в общоболничната информационна система като събира и предава информация и ползва такава от другите звена на болницата.

2. Клиниката по урология в дейността си се ръководи от правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение на урологичните заболявания, установени в национален мащаб.

3. Клиниката спазва правата на пациентите и задълженията по запазване на професионалната тайна.

4. При осъществяване на дейността си Клиниката по урология взаимодейства с:

V   Ръководството на болницата, като изпълнява неговите заповеди и предписания.

V    Общоболничните структури – аптека, централна стерилизационна, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвна банка, транспортна служба и др.

V    Останалите клинични звена на болницата.

V    Еднопрофилните звена в другите университетски болници и национални центрове.

V    Катедрата по урология на Медицински университет – София.

V   Катедрата по обща медицина на Медицински университет – София.

V    Медицински факултет – София и неговото ръководство.

V    Медицински университет – София и неговото ръководство.

 

Личен състав на Клиниката по урология

     Кадрова окомплектовка на Клиника по урология

 

Началник Клиника                                                                         1

Заместник Началник Клиника                                                      1

Ст. ординатор                                                                                2

Лекар - ординатор                                                                         8

Ст. мед. сестра                                                                             

Медицински сестри                                                                     13

Медицински сестри- операционни                                               4

Санитари                                                                                          7

Санитари- операционни                                                                4

                                                                                       ........................

                                                                                                       41

     Висш медицински персонал:

     Д-р Михаил Димитров Абаджиев- Началник Клиника по урология;

     Д-р Захари Иванов Лазаров- Старши ординатор;

     Д-р Валентин Петров Бачев - Старши ординатор в Клиника по урология;

     Д-р Хари Георгиев Станчев - Ординатор в Клиника по урология;

     Д-р Росен Стефанов Димитров - Асистент в Клиника по урология;

     Д-р Светлин Златев Златев - Ординатор в Клиника по урология;

     Д-р Бранимир Руменов Костадинов - Ординатор в Клиника по урология;

     Д-р Методи Ненчев Тотев - Ординатор в Клиника по урология;

     Д-р Йоан Николов Ников - Ординатор в Клиника по урология;

     Д-р Борислав Валериев Димитров - Ординатор в Клиника по урология;

 

    М.с. Венера Йорданова Свиленова - Старша медицинска сестра в Клиника по урология

 

   Непрекъснато в Стационара работят всички от състава на Клиниката без четирите операционни сестри, четирите операционни санитарки, лекаря и сестрата на функционален принцип в Консултативно- диагностичения блок (Урологичен кабинет)– общо 41 души

   1. Кадрова осигуреност на Клиниката по урология. В Клиниката по урология работят общо 11 лекари. От тях 9 са с призната специалност по урология и един без специалност. Съотношението между специалисти и обучаващи се е 85:15%. Броят на лекарите е определен оптимално на извършваната в Клиниката дейност.

   2. Медицински сестри. Старшата медицинска сестра е с призната образователно- квалификационна степен ”специалист” по специалността ”Здравни грижи”. Съотношението на лекарския към сестринския персонал е оптимално и гарантира качествени медицински грижи за болните. Целият сестрински персонал провежда специализирани курсове за допълнително повишаване на квалификацията чрез системата за непрекъснато следдипломно обучение.

   3. Целият персонал на Клиниката осъществява дейността си съгласно длъжностно характеристики, утвърдени от Изпълнителния Директор на болницата.

 

АПАРАТУРА

1.   Оборудване на откритите операционни зали- всички необходими апарати, инстументариум и медицински изделия съгласно изисквания за извършване на оперативна дейност съответстваща на трето ниво на компетентност:

·         Операционни маси- урологични с аксесоари;

·         Операционни лампи. Подвижна операционна лампа тип ”Кокиче”;

·         Електрокаутери за всяка операционна ”Martin”;

·         Апарат за лигиране на съдове “Ligasure”;

·         Система за аргон- плазмена коагулация;

·         Рентгенов апарат С-рамо “Radius R-9” с рентгенова маса;

·         Анестезиологични апарати- за всяка открита операционна зала;

·         Сет за лапароскопска хирургия;

·         Пълен набор хирургичен инстументариум за конвенционалана хирургия;

·        Система за аспирация- централна и допълнителна, излази за кислород и сгъстен въздух;

·        Рентген- телевизионна установка;

·        Климатични ситеми в двете големи операционни зали;

·        Бактерицидни лампи във всяка зала;

· Анестезиологични оборудване съгласно Медицински стандарт ”Анестезиология и интензивно лечение”

·         Хирургически медицински изделия и консумативи;

·        Урофлоуметър;

·     Ултразвуков апарат с възможност за хирургични операции под УЗД контрол и трансректална ехография;

 

2.    Оборудване на ендоскопската зала:

·        Операционна маса- цистоскопна;

·        Биполярен резектоскоп UES 40;

·        Монополярни резектоскопи;

·        Ултрасоник литотриптер;

·        Набор за уретероскопия с принадлежности;

·        Източници за светлина;

·        Лазерна система за трансуретрална хирургия;

·        Флексибелни цистископи с принадлежности;

·        Пълен набор цистоскопи;

·        Пълен набор за ендоскоска хирургия;

·        Апарат за интралуменна литотрипсия- ултразвуков;

3.      Консултативен кабинет за уточняване на диагностично трудни

случаи снабден с портативен ехограф с трансдюсер за ултразвуково изследване на бъбреци, пикочен мехур и простатна жлеза.

   

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас          Контакти