Обяви - 2021 г.

УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, търси да назначи за клиники и отделения: - Медицински сестри; - Акушерки; - Медицински лаборанти Месечното трудово възнаграждение се формира от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране, във връзка с дейността на клиниката/отделението. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов“ № 1. Тел. за връзка – 029759121, 029759325.

====================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите:
1.Лекар, специализант по гастроентерология в Отделение по гастроентерология - КВБ.;
2. Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната в Отделение по  ендокринология и болести на обмяната –КВБ – 2 бр.
3. Лекар, специализант по нервни болести  в Клиника по нервни болести.
4. Лекар, специализант по урология  в Клиника по урология – 2 бр.
5. Лекар, специализант по ортопедия и травматология в Клиника по ортопедия и травматология  – 3 бр.
6. Лекар, специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология.

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.
Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.
В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ   

ДОКУМЕНТИ:

  1. заявление за участие;
  2. европейска автобиография;
  3. ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
  4. копие от трудова книжка;
  5. удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”,  в срок до 12.10.2021 г.
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

=================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите:

 

1. Лекар, специализант по клинична лаборатория  в Отделение Клинична лаборатория – 2 бр.;

2. Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия  в  Отделение  по вътрешни болести - КВБ;

3. Лекар, специализант по кардиология – Клиника по кардиология;

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

 

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.

Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ
ДОКУМЕНТИ:

  • заявление за участие;
  • европейска автобиография;
  • ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
  • копие от трудова книжка;
  • удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”  до 13.04.2021 г.

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

=================================================================

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
09.03.2021
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
от УМБАЛ „Света Анна“ –София АД,
с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, ЕИК: 130367715,
представлявано от д-р Славчо Близнаков, в качеството си на Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2021г. и да извърши проверка и заверка на индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата

ВИ КАНИМ, в срок до 30.03.2021 г. /вторник/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на УМБАЛ „Света Анна“ –София АД, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

Изисквания към изпълнителя:
1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;
2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

Критерий за възлагане:
Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.

09 март 2021