НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

Advertisement

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

        І. УСТРОЙСТВО:

1. Разположение и комуникации

1.1. Разположението на отделението по клинична патология позволява бърза хоризонтална и вертикална комуникация с другите болнични звена.

1.2. Задължително е осигурен отделен вход за транспортиране на починали болни.

2. Устройство (структура) на отделението/центъра (биопсичен сектор, некропсичен сектор, кабинети)

 

Биопсичен сектор

 

 

Помещения

Обзавеждане

 

1

2

1.

Хистологична лаборатория.              

мкротом парафинов;

 

Възможности за бърза приточно-отточна     вентилация,

криостат;

хистокинет;

 

добро общо и локално (на работните места) осветление.

термостат 60 °С;

термостат 37 °С;

 

Противопожарна защита.

хладилник;

 

Приемно помещение за хирургични материали.

вентилационна камина;

работни плотове;

 

 

ергономични столове;

 

 

парафинов (ембединг) център;

 

 

лабораторна стъклария;

 

 

реактиви;

 

 

Лабораторно обзавеждане;

2.

Цитологична лаборатория.

камери на Sayk;

 

Също

Стоянов;

 

 

центрофуга (обикновена);

 

 

лабораторна стъклария;

реактиви;

 

 

лабораторно обзавеждане;

3.

Хистотека

шкафове за дългогодишно съхраняване на парафинови блокчета и хистопрепарати;

4.

Регистратура (картотека)

работен плот с диктофон;

 

 

пишеща машина-кирилица, компютър;

 

 

шкафове за съхранение на архива;

 

Некропсичен сектор

 

 

1

2

1.

Секционна зала - филтър, вентилация, удобен достъп с колички, директна връзка с трупохранилището(хладилна камера) и помещение за обличане; везна (за теглене на органи); шмиргел за точене на аутопсионни ножове; шкаф за съхраняване на инструменти

секционни маси със собствен водопровод и канализация, възможности за насочено осветление;електрически трион за отваряне на череп;

2.       

Трупохранилище (хладилни камери) с 5 хладилни клетки  

стандартно обзавеждане

3.       

Помещение за обличане на покойници и подготовка на ковчезите. Директен излаз от сградата към вътрешен двор) удобен достъп за коли, линейки - автомобилна алея с паркинг

 

4.

Приемна за близките с обособено място за издаване на документи

тип “чакалня”

5.       

Тъканен музей        

малка аутопсионна маса с вградена аспирация, осветление; фотографски плот с масичка, стативи, прожектори, фотоапарат; целите сте ни в стелажи

 

6.

Складово помещение. Вентилация и противо пожарна защита

стелажи, шкафове;

пожарогасител;

стандартно офисно обзавеждане

7.

Стая за секционните служители

обзаведена по стандартите на биопсичен сектор

8.       

Хистологична лаборатория

обзаведени по стандартите на биопсичен сектор

9.       

Лекарски кабинет за обдуценти

обзаведени по стандартите на биопсичен сектор

10.

Санитарен възел тоалетна, баня)

стандартно обзаведени

                                

Кабинети

 

 

1

2

1.       

Кабинет на завеждащ отделение/център по клинична патология

работен плот;

микроскоп изследователски;

пишеща машина (кирилица); компютър;

кабинетна мебел, гардероб, библиотека

2.       

Лекарски кабинет

стандартно офисно обзавеждане; микроскоп; компютър; пишеща машина; техника за визуализация на хистологични образи

3.       

Зала за конференции

30 седящи места(банки); демонстратив на техника за визуализация на макроскопски и хистологични находки; (пикговал, мултимедия), рентгенови филми и плаки

4.       

Санитарен възел, тоалетна, баня

стандартни

                                

ІІ. ДЕЙНОСТ

 

A. МЕТОДИКИ

1. Спешна интраоперативна консултация (гефрир)

2. Цитологични изследвания.

2.1. Цитологично изследване (цитонамазка) на спонтанно отделени материали.

2.2. Цитологично изследване (цитонамазка) от лаважна течност.

2.3. Цитологично изследване (цитонамазка) от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ.

3. Биопсично изследване.

3.1. Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия на:

—Палпируеми органи (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза, слюнчени жлези, език, тонзили и др.) и подкожно разположени тумори.

—Под контрол на методи за образна диагностика (бял дроб, медиастинум, коремни органи, туморни формации в коремната кухина).

—Хистобиопсично изследване след пункционни, четкови или щипкови биопсии.

—Хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна биопсия от повърхностни органи или при ендоскопски методи.

3.2. Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло.

4. Извършване на патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури, изисквани от приетите стандарти (хистологично,  микробиологично, цитологично изследвание; проби на вирусологично, химично и др.).

5. Изготвяне на съдебно-медицински експертизи в колаборация със съдебномедицински специалисти.

6. Извършване на частична или пълна балсамация.

7. Патологоанатомичен контрол при вземане на органи и тъкани за трупно донорство.

1. Рутинно оцветяване с хемалаун-еозин (Hema­toxylin-eosin).

2. Оцветяване по Ван Гизон (van Giesonv.G.) за съединителна тъкан.

3. Трихромно оцветяване по Малори (Mallory).

4. Трихромно оцветяване по Азан (Azan).

5. Оцветяване за амилоид с конгорот (Congo red).

6. Оцветяване с толуидиново синьо (toluidine blue)— (метахромазия).

7. Оцветяване с алцианово синьо.

8. Оцветяване с генциан виолет (метахромазия).

9. Оцветяване за еластични влакна с орсеин.

10. Оцветяване за ретикулни влакна по Гомори (Gomori).

11. PAS-реакция за гликоген и неутрални мукополизахариди (контрол с амилаза).

12. Оцветяване за гликоген по Бест (Best).

13. Оцветяване за РНК по Браше (Brachet).

14. Оцветяване за ДНК по Фьолген (Feulgen).

15. Оцветяване за меланин по Масон—Фонтана (MassonFontana).

16. Оцветяване за невроендокринни гранули—Гримелиус (Grimelius).

17. Оцветяване за желязо по Перлс (Perls).

18. Оцветяване за калций по Коса (Kossa).

19. Оцветяване за мазнини със Судан III (Sudan III), Оил-ред (Oil red).

20. Оцветяване за туберкулозни бактерии по Цил—Нилсен (ZiehlNielsen).

21. Оцветяване за туберкулозни бактерии с Родамин-аурамин (Rodamin-auramin).

22. Оцветяване за Хеликобактер пилори по Уортин-Стари (Wartin-Star).

23. Оцветяване за Хеликобактер пилори по Хала Ел-Зимайти (Hala El-Zimaity)

24. Оцветяване за Хеликобактер пилори по Троуел (Trowell) с прилагане на жълто-оранжев филтър – патент 292 /2002 г.

30. Комбиниран метод за кисели и неутрални мукополизахариди PAS/алциан.

31. Оцветяване за фибрин по Вайгерт (Weigert).

32. Трихромно оцветяване по Масон (Masson), готов кит, Мерк.

Методики за цитологични изследвания:

1. Оцветяване по Гимза (Giemsa).

3. Оцветяване с Хемалаун- Еозин (Hema­toxylin-eosin).

 

 

Б. ОБЕМ – сравними данни за предходни 2012,  2011,  2010 и 2009 г. /в бр./

 

показател (брой) /

година

Биопсии:

Цитологии:

Гефрири*:

Обдуцирани:

Некропсии:

Хистохимии:

Фото:

показател (брой) /

година

Биопсии:

Цитологии:

Гефрири*:

2009

13444

1831

259

39

1284

12114

1181

2009

13444

1831

259

2010

15947

2127

293

33

1008

12384

720

2010

15947

2127

293

2011

17718

2130

350

36

1038

13578

698

2011

17718

2130

350

2012

12925

1323

150

41

305

4946

676

2012

12925

1323

150

* - в гефрири са включени и гефрири от аутопсионна зала

 

Таблица 1. Сравнителни общи данни за дейност на всички сектори в отделение по клинична патология за 2012, 2011, 2010 и 2009 г. в брой изследвания, вкл. биопсична и цитологична дейности

                     

В. НАУЧНА

Общо 88 публикации, от които 23 в чуждестранни списания.

2 труда:

- 2002 – Практическо ръководство за диагностика на Helicobacter pylori (Bg & En) с компютърна програма за верифицирането му – Valdex Ltd. – Ст. Петров (фиг. 1)

- 2012 – 2.1.12.1 МОРФОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗАТА ПРИ КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ – А. Милев и Ст. Петров – 329 – 337 стр.

            2.1.12.2 МОРФОЛОГИЯ НА КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ – А. Милев и Стефан Петров – 338 – 347 стр.

В КОЛОПРОКТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, 2012, под редакцията на Проф. Н. Яръмов, изд. „Лице” (фиг. 2)

 

                         

                      

Фиг. 1.                                             Фиг. 2.

 

В. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА

- хоноруван преподавател специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ – НСА от 2005, екзаминатор от 2010г. по обща и клинична патология в същия ВУЗ

 

         ІІІ.  ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

VII. Отделение по клинична патология (ОКП)

1.       Началник отделение - 1;

2.       лекар ординатор – 1

3.       старши хистолаборант – 1;

4.       медицински лаборанти – 4;

5.       медицински лаборант -  регистратор 1

6.       санитар – 1

7.       препаратори – 2

8.       фотограф - 1

 

Всичко длъжности – 12 бр., от които:

Висш медицински персонал – 2 бр.

Медицински специалисти – 7 бр.

Препаратори – 2 бр.

Санитар – 1 бр.

 

      ІV.  АПАРАТУРА

1.   микротоми:

          а/ микротома – Mikrom – закупени 2005 г. – годeн за употреба;

          б/ един микротом Lajca, закупен 1990 г., годен за употреба,

          в/ хистокинет – Shendon – Cithadel 2000, закупен 2003 г.

2.   криокът Laica, закупен през 2000 г., годен за употреба

3.   хистокинет – Shandon, закупен 2003 г., годен за употреба

4.   парафинов (ембединг) център за изливане на парафина „Microm EC350 – закупен 2012 г. (в гаранция)

5.   термостати: 3 бр . работещи

6.   хладилник – 1 бр., закупен 2008г., годен за употреба

7.   фризер – 1 бр., закупен 2012 г., за съхраняване на БАО, (в гаранция)

8.   микроскопи: 7 бр., от които работят 6 бр. и един подлежи на ремонт (закупени преди повече от 25 години)

9.   пиктовал – 1 бр., годен за употреба (закупен преди повече от 25 години

10. фотографска апаратура – пълно оборудване на фотолаборатория по стандартите на 1970 г., подлежи на осъвременяване

11. аспектомат – 1 бр., закупен 1980г., годен за употреба

12. хладилни камери – 2 бр., вместимост – 4 човека, годни за употреба, голямата подлежи на осъвременяване

13. пишещи машини – 4 бр., последната закупена 1980г., годни 3, една за ремонт

14. компютри – 2 бр. пентиум 3и 4, лазерни принтери HP 1005 и HP M 1120 MFP, годни за употреба

15. магнетофон и диктофон (закупени преди повече от 25 години

16. центрофуга – 1 бр. (закупена преди повече от 25 години

17. камери на Sayk – Стоянов – 2 бр.

          - за конференции / курсове – използува наличните две зали /рапортна и конферентна/ в болницата и фоайето на отделението

 

Открито е през месец юли 1945г. от д-р Йордан ЦАНЕВ, специализирал преди това в Първо вътрешно отделение. Тогава е възприета и се налага полезната практика на аутопсията да присъства най-малко лекуващият лекар на починалия пациент, а често пъти - и почти целият лекарски състав на съответното отделение; каква по-добра школа за всички тях?

Когато при аутопсиите се отбелязва някакво несъответствие между клиничната и патолого-анатомичната диагноза, се провежда сериозно разглеждане в болничната Контролна лекарска комисия; по нейно решение случаят се разглежда и обсъжда на общоболничен лекарски колегиум. Още през 1950г. тук се въвежда дотогава невижданото в столицата изследване със замразяващ микротом (Гефрир) за експресна хистологична диагноза, което неимоверно улеснява хирурзите; в това отношение болницата отново е сред пионерите в България!

След пенсионирането на д-р Цанев постът му се заема от д-р Аврам ИСАКОВ, който не само снабдява отделението с нова апаратура и въвежда фотодокументацията, но и публикува и изнася редица интересни и ценни съобщения от своите наблюдения.   

В болницата е имало разкрит и Кабинет по съдебна медицина, основан от д-р Гергин ЗАХАРИЕВ. След ранната му смърт в него работят, тихо и скромно, д-р Петров и д-р Тончевска. В момента този кабинет не съществува.

Днешният ръководител на Отделението по патологоанатомия е д-р Стефан ПЕТРОВ. Това отделение е изключително важно за точното диагностициране, а оттам – и за адекватното и успешно лечение.

        Старши медедицински лаборант е Елена Караджова.

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас          Контакти