НачалоКонтактиКарта на сайта

+359 /02/ 9759000

Advertisement

КП 2013

КП 2012

 

КП 2011

 

КП 2010

 

КП 2009

 

I. Цени на клиничните пътеки - 2014г.

 

Пореден № Код на КП Наименование на KП Цена на КП
(в лв.)
1 1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 год 620
2 2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2800
3 3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год 774
4 4 Субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 год 1000
5 5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин 5500
6 6 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с 10000
имуноглобулин на апаратна вентилация
7 7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, 461
полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови
и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
8 9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни 1755
менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
9 10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни 1755
менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10 13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни 450
пациенти, засягащи ЦHC и моторния неврон (ЛАС)
11 14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни 2500
пациенти, засягащи ЦИC и моторния неврон (ЛАС) спродължителна
апаратна вентилация
12 15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на 480
гръбначния мозък при лица над 18 год
13 16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на 2200
гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация при лица над 18 год
14 17 Мултиплена склероза при лица над 18 год 533
15 18 Епилепсия и епилептични пристьпи при лица над 18 год 300
16 19 Епилептичен стаryс 500
17 21. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 roдини 500
18 23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация и за лечение на пациенти 5000
на възраст над 28-ия ден от раждането
19 24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация и за лечение на 7000
пациенти на възраст над 28-ия ден oт раждането
20 25 Паркинсонова болест 231
21 26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 год 600
22 27 Интервенционални процедури при заболявания на 120
гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност при лица над 18 год
23 28 Високоспециализирани интервенционални прожедури при заболявания 850
 на гастроинтестинален тракт при лица над 18 год.
24 29 Болест на Крон и улицерозен колит при лица над 18 год. 1100
25 30 3аболявания на тьнкото и дебелото черво при лица над 18 год 604
26 31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния 579
тракт при лица над 18 год
27 32 Високоспециализирани интервенционални процедури при 1500
заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и
перитонеума при лица над 18 год
28 33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 920
при лица над 18 год
29 34 Декомпенсирани чернодро6ни заболявания (цироза) при лица над 18г 1000
30 36 Хронични чернодробни заболявания при лица над 18 год 630
31 38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 год 750
32 40,1 Постоянна електрокардиостимулация с имллантация на антибарикаден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен при лица над 18 год 400
33 40,2 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на 1100
ресинхронизираща система за стимулация или
автоматиченкардиовертер дефибрилатор при лица над 18 год
34 42 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 3318
катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 год
35 45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 3318
катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 год
36 47,1 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остьр миокарден инфаркт без ST- 200
елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване зa
ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
37 47,2 Нестабилна форма на Ангина пекторис / остьр миокарден инфаркт без ST- 200
елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за
ранна коронанография и минимален б0лничен престой 3 дни
38 48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900
39 49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3430
40 50 Остьр коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2750
41 51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация ua ST сегмент 4540
с интеркенционално лечение
42 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатьчност 3 и 4 ф. Клас без механична 420
вентилация при лица над 18 год
43 53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатьчност 3 и 4 ф. клас 1300
с механична вентилация
44 54 Инфекциозен ендокардит при лица над 18 год 4950
45 55 Заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 год 462
46 56 Ритьмни и проводни нарушения при лица над 18 год 345
47 57 Артериална хипертония при деца 579
48 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик при лица над 18 год 700
49 60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик при лица над 18 год 2481
50 61 Остьр и обострен хроничен пиел0нефрит 420
51 66 Остра бъбречна недостатьчност при лица над 18 години 883
52 68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330
53 70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на 800
пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, M0-1
54 71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикоцен мехур 5000
55 72 Трансуретрална простатектомия 1000
56 73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия нa 1200
простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
57 74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 130
58 76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на 774
лечение
59 77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2500
60 78 Оперативни процедури върху мъжка полова система 500
61 79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2600
62 80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1160
63 81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
64 82 Реконструктивни операции в урологията 1000
65 83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 450
66 84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1000
67 85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2300
68 86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 942
69 87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3200
70 88 Радикална простатектомия 2500
71 89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 440
72 90 Хронична обструктивна белодробна бoлecт—ocтpa eкзaцepбaция при лица над 18 год 420
73 91 Бронкопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 450
74 92 Бронхиална астма: среднотежък и тежьк пристьп при лица над 18- годишна възраст 426
75 93 Бронхиална астма: среднотежьк и тежък пристьп при лица под 18годишна възраст 553
76 95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алсргични заболявания надихателната 400
система при лица под 18 години
77 96 Гнойн0-възпanителни заболявания на бронхо-бслодробната система при лица 700
нвд 18 години
78 99 Дскомпснсирана хронична дихател на недостатьчност при болести на дихатслната 600
система при лица над 18 години
79 101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатьчност при болести на дихателната 1540
система с механична вентилация
80 102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст и за лечение на пациенти на 545
възраст над 28-ня ден от раждането
81 103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст и за лечение на лациенти на възраст 431
над 28-ия ден от раждането
82 104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 497
83 106 Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 год 341
84 114 Глухота - диагностика и консервативно лечение 300
85 116,2 Консервативно лечение на свстовъртеж, разстройства в равновссието от псриферен 340
и цснтрanен тип с минимален болничен престой 4 дни
86 118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тьпанчева мембрана 535
87 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 535
88 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливицитс 319
89 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахсята 546
90 122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни мстастази за 2239
следните кодове: 25.1; 25.2; 25.59; 29.2; 29.52; 40.21; 40.3; 40.41; 40.42
91 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишанс бсз/с обща анестезия 380
92 125 Оперативно лечение на неоплазми на нoc и околоносни кухини 1644
93 129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани oт травма 2134
  130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2284
95 131 Оперативно отстраняване на катаракта 360
96 133 Хирургично лечение на глаукома 390
97 134 Хирургични интервенции върху окото и придатьците му със срсден обем и сложност 150
98 135 Хирургични интервенции върху придатьците на oкoтo с roлям обем и сложност 300
99 136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
100 137 Кератопластика без код 11.79 1000
101 138 Консервативно лечение на глвукома, съдови заболявания на oкoтo и 273
неперфоративни травми
102 139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на oкoтo 249
и придатьците му
103 140 Хирургия на задния очен ссгмент при заболявания на ретина, стькловидно тяло и травми 700
104 141 Раждане, независимо oт срока на брсменностга, прсдлежанието на плода и начина 580
на родоразрсшение
105 142,1 Преждевременно прекъсване на 6ременността по медицински 146
показания до 13 гест. с. включително
106 142,2 Преждевременно прекъсване на бременността пo медицински 230
показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително
107 143 Интензивни грижи при 6ременност с реализиран риск 800
108 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с. 390
109 145 Нерадикално отстраняване на матката 1024
110 147 Оперативни интервенции чрез коремен достьп за отстраняване на болестни изменения 711
на женските полови органи
111 149 Оперативни интервенции чрез долен достьп за отстраняване на болестни изменения 277
или инвазивно изследване на женските полови органи
112 150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената 806
113 151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсоинфекцизен и анемичен сикдром от акушеро-гинекологииен произход 408
114 152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605
115 154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1109
116 155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с 6800
приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
117 156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям 2700
обем и сложност при лица над 18 години
118 158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и 1621
сложност npи лица над 18 години
119 160 Оперативни процедури на тьнки и дебели черва, вкл. при 2453
заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
120 162 Оперативни процедури на тьнки и дебели черва със среден обем и сложност при лица 939
над 18 години
121 163 Оператнвни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица 939
под 18 години
122 164 Оперативни процедури върху апендикс 558
123 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 624
124 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 426
125 167 Оперативни процедури при хернии 574
126 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 601
127 169 Конвенционална холецистектомия 1127
128 170 Лапароскопска холецистектомия 880
129 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2138
130 172 Оперативни процедури върху черен дроб 3000
131 173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1355
132 174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям 4500
обем и сложност
133 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1720
134 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1000
135 177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1500
136 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово 1200
реконструктивни операции
137 179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, M0 1100
138 180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 200
139 181 Оперативно лечение при остьр перитонит 2000
140 182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1375
141 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания без диагиоза K 65.0 714
142 184,1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тькани 500
143 184,2 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тькани 2000
144 185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и 454
доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден
145 187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много 900
голям обем и сложност
146 188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност 700
147 194 Консервативно лечение на съдова недостатьчност при лица над 18 год само 475
за лечение на остра венозна недостатъчност (с код на заболяване I80.2)
и мигриращ тромбофлебит (с код на заболяване 182.1)
148 198 Тежка черепно-мозъчна тpaвмa—oпepaтивнo лечение 3300
149 199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение 1330
150 200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии 3550
(невронавигация,невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
без кодове 39.72 и 39.79
151 201 Краниотомии, неиндицирани от травма, no класически начин 2300
152 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки церепно-мозъчни травми 384
153 203 Хирургично лечение при травма на главата 1052
154 204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)— 800
оперативно лечение
155 205 Гръбначни и гръбнацномозъчни олеративни интервенции 1819
156 206 Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на 10100
екстракорпорanно кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица над 18 години
  208 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с мнoгo голям 13500
157 обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение
  при лица над 18 години
158 209 Полиорганна недостатьчност, развила се след сърдечна операция и изискваща 14500
продължително лечение при лица над 18 години
159 210 Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без 3450
екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
160 214,2 Спешни състояния в гръдната хирургия 450
161 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и 2050
долния крайник
162 216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1257
163 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
164 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 365
165 219 Артроскопски процедури в областга на скелетно-мускулната система 700
166 220 Големи оперативни процедури в областга на раменния пояс и горния крайник 1000
167 221 Много големи оперативни процедури в областга на раменния пояс и горния крайник 1326
168 222 Средни оперативни гнроцедури в областга на раменния пояс и горния крайник 460
169 223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 275
170 226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица 520
над 18 години
171 227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица 520
под 18 години
172 228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, 429
при лица над 18 години
173 229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, 429
при лица под 18 години
174 230 Остьр вирусен хепатит A и E без код B 15.0 1000
175 231 Остьр вирусен хепатит В, С и D без код В 16.0 и В 16.2 1161
176 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения 443
177 251 Левкемии при лица над 18 год 850
178 252 Лимфоми при лица над 18 год 665
179 253 Хеморагични диатези. Анемии при лица нaд 18 год 570
180 259 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност 1000
181 260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705
182 261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 400
183 262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност 200
184 263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областга на лицето и шията 420
185 264 Консервативно лечение пpи хирургични заболявания в лицево- челюстната област 300
186 265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 714
187 266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 803
188 268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3501
189 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен 787
на тежест
190 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен 1113
на тежест
191 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа 666
•степен на тежест
192 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1004
193 274 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1004
194 279 Грижи за здраво новородено дете 160
195 284 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата 1700
и подкожната тъкан за следните процедури с кодове: *.08.41, 08.42,
08.43, 08.44, 08.49; 08.59, 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71,
08.72, 08.73, 08.74, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71,
18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.51, 86.60,
 86.63, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86.89, 86.91, 86.93
196 285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, 883
налагащи пластично възстановяване за следните процедури с кодове:
*08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91
197 286 Системни заболявания на съединителната тькан при лица над 18 години 466
198 288 Възпanителни ставни заболявания при лица над 18 години 689
199 290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) 472
200 292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 550

 

 

© 2009 УМБАЛ Света Анна - София

 

Начало  Принтиране Сподели с приятел

 

За нас         

  Контакти